objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

Veřejné zakázky

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ČÍSLO 3/2021

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 3/2021

Název zadavatele: Mateřská škola Čínská, příspěvková organizace

IČO zadavatele: 709 206 13

Sídlo zadavatele: Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat se zadavatelem: Veronika Ryvolová

Kontaktní osoba: Veronika Ryvolová

Telefon: 775 446 352, 739 771 750

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je denní dodávka (v pracovních dnech) ČERSTVÉHO masa 1. jakosti dle telefonické objednávky pro mateřskou školu Čínská, příspěvková organizace, Čínská 1950/33, Praha 6 v ranních hodinách od 5:15 hodin, nejpozději do 5:45 hodin

 

Cenová nabídka bude obsahovat:

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg vepřové pleci

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg kuřecích prsních řízků

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg hovězího předního masa

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg hovězího zadního masa

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg slepice

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg vepřového ořezu

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg hovězího ořezu

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg celého kuřete

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg krůtího prsního řízku

 

 

Bližší informace podá Martina Sloupová, hospodářka školy – tel: 770 127 427

 

Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková cena včetně DPH a dopravy

Požadavky na způsob zpracování a předložení cenové nabídky

-          Uchazeč musí prokázat oprávnění k podnikání– živnostenský list, koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku

-          Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako „cenu nejvýše přípustnou“ – změna je možná pouze při změně DPH

-          Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH a dopravy

-          Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky

-          V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou.

-          Nabídková cena bude nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

-          Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo datovou schránkou: uikkqbs, popřípadě na adresu školy v zalepené obálce „NEOTEVÍRAT - Nabídka k VŘ 3/2021 do 28. 9. 2021 do 12,00 hodin.

-          Dojde-li k rovnosti ceny, rozhodne o pořadí nabídek los. K losování budou uchazeči vždy přizváni. V případě losování, musí zadávající z tohoto losování vytvořit záznam. Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.

-          Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

 

Termín realizace: od měsíce října 2021

 

Platební podmínky: splatnost faktury bude minimálně do 14 dnů

 

Závěrečná ustanovení

-          Zadavatel neposkytuje zálohy.

-          Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

-          Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu kdykoliv do vystavení objednávky.

-          Zadavatel předložené nabídky nevrací.

-          Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

-          Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky, nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

-          Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva/objednávka podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy/objednávka nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva/objednávka uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato smlouva/objednávka bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření. Smlouvu do registru smluv zveřejňuje ředitel/ka školy.

 

V Praze dne 17. 9. 2021                                                                                   Veronika Ryvolová, ředitelka školy

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ČÍSLO 2/2021

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  č. 2/2021

Název zadavatele : Mateřská škola Čínská

IČO zadavatele: 709 206 13

Sídlo zadavatele : Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Veronika Ryvolová

Kontaktní osoba : Veronika Ryvolová

Telefon : 775 446 352, 739 771 750

E-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka certifikovaných sad k neinvazivnímu odběru biologického vzorku slin, cucání tampónu, pro preventivní testování COVID-19 pomocí RT-PCR dle předchozího požadavku zadavatele obsaženého v příslušné objednávce a zajištění zpracování a vyhodnocení testů pro děti s využitím metody „poolování“ včetně logistiky předání materiálu z/do laboratoře po odběru 1x týdně ve čtvrtek z/do mateřské školy, přičemž 1.dodávka proběhne v den před vlastním testováním. Podmínkou je zpracování dodaných vzorků akreditovanou laboratoří dle normy ČSN EN ISO 15189:2013, která je držitelem oprávnění k testování COVID-19 vydaným SZÚ a garantované minimální množství - 63 ks a maximální množství – 168 ks testovacích sad na 1 testování. Aktuální počet požadovaných testů bude 1x týdně emailem sdělen kontaktní osobou do laboratoře nejpozději v úterý daného týdne a požadované množství testů na dodání nejpozději ve středu.

Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium – nejnižší jednotková nabídková cena 1 (jedné) testovací sady v Kč bez DPH včetně logistiky dovozu, odvozu z/do laboratoře a mateřské školy a vyhodnocení testů.

 

Požadavky na způsob zpracování a předložení cenové nabídky

-         Uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list, koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku a dále doklady prokazující certifikaci testovacích sad a akreditaci laboratoře, kde budou zpracovávány výsledky

-         Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako „cenu nejvýše přípustnou“.

-         Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH včetně dopravy, logistiky a vyhodnocení testů.

-         V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou.

-         Nabídková cena je osvobozena od DPH.

-         Nabídková cena bude nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

-         Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email:   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo datovou schránkou: uikkqbs, popřípadě na adresu školy v zalepené obálce „NEOTEVÍRAT - Nabídka k VŘ 2/2021 do 23. 4. 2021 do 12,00 hodin.

-         Dojde-li k rovnosti ceny, rozhodne o pořadí nabídek los. K losování budou uchazeči vždy přizváni. V případě losování, musí zadávající z tohoto losování vytvořit záznam. Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.

-         Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

 

 

 

Termín realizace: duben-červen 2021

 

Platební podmínky: splatnost faktury bude minimálně do 14 dnů po obdržení výsledků testů spolu s předávacím protokolem

 

Závěrečná ustanovení

-         Zadavatel neposkytuje zálohy.

-         Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

-         Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu kdykoliv do vystavení objednávky.

-         Zakázka může být ukončena v návaznosti na změnu státem distribuovaných testů k zajištění testování dětí v MŠ.

-         Zadavatel předložené nabídky nevrací.

-         Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

-         Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky, nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

-         Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva/objednávka podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy/objednávka nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva/objednávka uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato smlouva/objednávka bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření. Smlouvu do registru smluv zveřejňuje ředitel/ka školy.

 

 

 

 

 

V Praze dne 16. 4. 2021                                                                              Veronika Ryvolová

ředitelka školy

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ČÍSLO 1/2021

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  č. 1/2021

Název zadavatele : Mateřská škola Čínská

IČO zadavatele: 709 206 13

Sídlo zadavatele : Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Veronika Ryvolová

Kontaktní osoba : Veronika Ryvolová

Telefon : 775 446 352, 739 771 750, 770 127 427

E-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 1. 1. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks podstolových myček nádobí označení
CLASSEQ D500

 

Cenová nabídka bude obsahovat:

-        celkovou cenu v členění bez DPH, s DPH , montáží a dopravou

 

 1. 2. Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková cena včetně DPH , dopravy a montáže

Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu školy v zalepené obálce „ Výzva VŘ 1/2021 “  do 5. 3. 2021.

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.

Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

Termín dodání:  březen – květen 2021

Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu s minimálně týdenní splatností po dodávce zboží

 1. 1. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

-        Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).

-        Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

-        Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH, montáže a dopravy.

-        Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky.

-        V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou

-        Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.

 

 

Bližší informace podá paní Martina Sloupová – hospodářka školy 770 127 427.

 

 1. 2. Závěrečná ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.

Zadavatel předložené nabídky nevrací.

Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

 

V Praze dne 16. 2. 2021                                                                           Veronika Ryvolová

ředitelka školy

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ČÍSLO 2/2020

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  č. 2/2020

Název zadavatele : Mateřská škola Čínská

IČO zadavatele: 709 206 13

Sídlo zadavatele : Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Veronika Ryvolová

Kontaktní osoba : Veronika Ryvolová

Telefon : 775 446 352, 739 771 750, 770 127 427

E-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 1. 1. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks obdélníkových stolů s nastavitelnou výškou a barevným okrajem, 1 ks čtvercového dětského stolu s nastavitelnou výškou a barevným okrajem a 28 ks dětských židlí s nastavitelnou výškou.

 

Cenová nabídka bude obsahovat:

-        cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks obdélníkového stolu

-        cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks čtvercového stolu

-        cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks dětské židle

-        celkovou cenu v členění bez DPH, s DPH , montáží a dopravou

 

 1. 2. Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková cena

 

 

Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu školy v zalepené obálce „ Výzva VŘ 2/2020 “  do 30. 9. 2020.

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.

Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

Termín dodání:  listopad 2020

Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu s minimálně týdenní splatností po dodávce zboží

 

 1. 3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

-        Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).

-        Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

-        Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH                   s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH, montáže a dopravy.

-        Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky.

-        V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou

-        Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.

 

 

Bližší informace podá paní Šárka Bílá – zástupkyně ředitelky školy 775 446 352.

 

 1. 4. Závěrečná ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.

Zadavatel předložené nabídky nevrací.

Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

 

 

 

V Praze dne 9. 9. 2020                                                                             Veronika Ryvolová

ředitelka školy

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ČÍSLO 1/2020

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  č. 1/2020

Název zadavatele : Mateřská škola Čínská

IČO zadavatele: 709 206 13

Sídlo zadavatele : Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Veronika Ryvolová

Kontaktní osoba : Veronika Ryvolová

Telefon : 775 446 352, 739 771 750, 770 127 427

E-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 1. 1. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je denní dodávka ČERSTVÉHO pečiva dle telefonické objednávky
pro mateřskou školu Čínská, Čínská 33, Praha 6

 

Cenová nabídka bude obsahovat:

-        cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks tukového rohlíku

-        cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks makovky

-        cenu bez DPH a včetně DPH za 1 bochník slunečnicového chleba

-        cenu bez DPH a včetně DPH za 1 bochník obyčejného chleba

-        cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks housky

-        cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks šátečku s náplní

-        cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks vánočky

-        cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks koláčku s náplní

 

 1. 2. Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková cena


Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu školy v zalepené obálce „ Výzva VŘ 1/2020 “  do 30. 9. 2020.

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.

Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

Termín realizace zakázky:  od 19.října 2020.

Požadavky na dodání zboží: dodávku pečiva každý pracovní den vyjma prázdnin v době
od 6,30 hodin do 7,00 hodin.

Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu s minimálně týdenní splatností po dodávce zboží

 

 1. 3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

-        Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).

-        Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

-        Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH         s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH a dopravy.

-        Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky.

-        V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou

-        Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.

 

Bližší informace podá Martina Sloupová – hospodářka školy – tel. 770 127 427

 

 1. 4. Závěrečná ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.

Zadavatel předložené nabídky nevrací.

Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

 

 

V Praze dne 9. 9. 2020                                                                             Veronika Ryvolová

ředitelka školy

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ČÍSLO 1/2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  č. 1/2019

 

Název zadavatele : Mateřská škola Čínská

IČ zadavatele: 709 206 13

Sídlo zadavatele : Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Veronika Ryvolová

Kontaktní osoba : Veronika Ryvolová, ředitelka školy

Telefon : 739 771 750, 775 446 352

E-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 1. 1. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je údržba zeleně na pozemku mateřské školy Čínská, Čínská 33, Praha 6. Jedná se o údržbu travnatých ploch, údržbu živého plotu, stromů a keřů.

 

Nutná osobní návštěva na zaměření!!!

 

Cenová nabídka bude obsahovat:

identifikační údaje firmy

cenu bez DPH a s DPH za 1 m2 údržby travnaté plochy ( sekání, hrabání a likvidace trávy)

cenu bez DPH a s DPH za 1 běžný metr údržby živého plotu

cenu bez DPH a s DPH za prostříhání větví 1 keře

cenu za odvoz na skládku

 

 1. 2. Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková cena včetně DPH a dopravy

 

Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu školy v zalepené obálce „ Výzva VŘ 1/2019 “  do 1. 10. 2019.

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.

Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

Termín realizace zakázky:  od listopadu 2019.

Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu po dokončení díla.

 

 

 1. 3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

-        Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).

-        Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

-        Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH a dopravy.

-        Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky.

-        V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou

-        Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.

 

Bližší informace podá Šárka Bílá – zástupkyně ředitelky školy.

 

 1. 4. Závěrečná ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.

Zadavatel předložené nabídky nevrací.

Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

 

 

 

 

 

V Praze dne 16.9.2019                                                                           Veronika Ryvolová

ředitelka školy

 

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1/18


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Č. 1 / 2018


Název zadavatele: Mateřská škola Čínská

IČO zadavatele: 709 206 13

Sídlo zadavatele: Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat se zadavatelem: Veronika Ryvolová

Kontaktní osoba: Veronika Ryvolová

Telefon: 775 446 352, 739 771 750, 770 127 427

E-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 1. 1. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky autobusová doprava na kurz plavání dětí do Tuchlovic pro Mateřskou školu Čínská.

Odjezd vždy ráno od mateřské školy Čínská, Čínská 33, Praha 6 v 8,00 hodin, návrat zpět k mateřské škole do 12,00 hodin.

TERMÍNY: 6.2.2018, 13.2.2018, 13.3.2018, 20.3.2018, 27.3.2018, 3.4.2018,10.4.2018, 17.4.2018

POČET DĚTÍ: 45       DOPROVOD 4 dospělí

 

Cenová nabídka bude obsahovat:

-          cenu včetně DPH za 1 cestu tam i zpět

-          celkovou cenu včetně DPH

 

 1. 2. Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková cena

 

Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu školy
v zalepené obálce „Výzva VŘ 1/2018 do 27. 10. 2018. Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče. Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

 

Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu

 

Bližší informace podá Šárka Bílá – zástupkyně ředitelky školy – tel. 775 446 352

 

 1. 3. Závěrečná ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.

Zadavatel předložené nabídky nevrací.

Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

 

 

V Praze dne 11.10.2018                                                           Veronika Ryvolová, ředitelka školy

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1/17

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2017


Název zadavatele: Mateřská škola Čínská

IČO zadavatele: 709 206 13

Sídlo zadavatele: Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat se zadavatelem: Veronika Ryvolová

Kontaktní osoba: Veronika Ryvolová

Telefon: 775 446 352, 739 771 750, 770 127 427

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


 1. 1. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je denní dodávka ČERSTVÉHO pečiva dle telefonické objednávky
pro mateřskou školu Čínská, Čínská 33, Praha 6


Cenová nabídka bude obsahovat:

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks tukového rohlíku

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks makovky

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 bochník slunečnicového chleba

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 bochník obyčejného chleba

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks housky

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks šátečku s náplní 1. 2. Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková cena


Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu školy

v zalepené obálce „Výzva VŘ 1/2017 “ do 21. 5. 2017.

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.

Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

Termín realizace zakázky: od června 2017.

Požadavky na dodání zboží: dodávku pečiva každý pracovní den vyjma prázdnin v době
od 6,30 hodin do 7,00 hodin.

Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu s minimálně týdenní splatností po dodávce zboží


 1. 3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

-          Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).

-          Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

-          Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH        
s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně   DPH a dopravy.

-          Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky.

-          V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou

-          Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.Bližší informace podá Martina Sloupová – hospodářka školy – tel. 770 127 427


 1. 4. Závěrečná ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.

Zadavatel předložené nabídky nevrací.

Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

V Praze dne 5. 5. 2017                                                                                  Veronika Ryvolová, ředitelka školy

 

Výběrové řízení 1/15

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  č. 1/2015

Název zadavatele : Mateřská škola Čínská
IČO zadavatele: 709 206 13
Sídlo zadavatele : Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6
Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Veronika Ryvolová
Kontaktní osoba : Veronika Ryvolová, ředitelka školy
Telefon : 739 771 750
E-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
1. Vymezení předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky je údržba zeleně na pozemku mateřské školy Čínská, Čínská 33, Praha 6. Jedná se o údržbu travnatých ploch, údržbu živého plotu, stromů a keřů.
Nutná osobní návštěva na zaměření!!!
Cenová nabídka bude obsahovat:
identifikační údaje firmy
cenu bez DPH a s DPH za 1 m2 údržby travnaté plochy ( sekání, hrabání a likvidace trávy)
cenu bez DPH a s DPH za 1 běžný metr údržby živého plotu
cenu bez DPH a s DPH za prostříhání větví 1 keře
cenu za odvoz na skládku
2. Kritéria a způsob hodnocení nabídek
Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková cena včetně DPH a dopravy
Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu školy v zalepené obálce „ Výzva VŘ 1/2015 “  do 16. 2. 2015.
Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.
Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.
Termín realizace zakázky:  od března 2015.
Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu po dokončení díla
3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
- Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).
- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.
- Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH a dopravy.
- Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky.
- V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou
- Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.
Bližší informace podá Šárka Bílá – zástupkyně ředitelky školy.
4. Závěrečná ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.
Zadavatel předložené nabídky nevrací.
Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.
V Praze dne 4. 2. 2015 Veronika Ryvolová, ředitelka školy

Výběrové řízení 66/14

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  č. 66/2014

Název zadavatele : Mateřská škola Čínská
IČO zadavatele: 709 206 13
Sídlo zadavatele : Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6
Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Veronika Ryvolová
Kontaktní osoba : Veronika Ryvolová
Telefon : 739 771 750
E-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
1. Vymezení předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky je denní dodávka ČERSTVÉHO masa 1. jakosti dle telefonické objednávky pro mateřskou školu Čínská, Čínská 33, Praha 6
Cenová nabídka bude obsahovat:
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg vepřové pleci
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg kuřecích prsních řízků
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg hovězího předního masa
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg hovězího zadního masa
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg slepice
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg vepřového ořezu
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg hovězího ořezu
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg celého kuřete
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg krůtího prsního řízku
2. Kritéria a způsob hodnocení nabídek
Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková cena včetně DPH a dopravy
Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu školy v zalepené obálce „ Výzva VŘ 66/2014 “  do 19. 11. 2014. Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.
Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.
Termín realizace zakázky:  od prosince 2014.
Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu po dodávce zboží
3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
- Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).
- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.
- Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH a dopravy.
- Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky.
- V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou
- Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.
Bližší informace podá Michaela Šimáňová – hospodářka školy.
4. Závěrečná ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.
Zadavatel předložené nabídky nevrací.
Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.
V Praze dne 11. 11. 2014 Veronika Ryvolová
ředitelka školy

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 65/14

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  č. 65/2014
Název zadavatele : Mateřská škola Čínská
IČO zadavatele: 709 206 13
Sídlo zadavatele : Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6
Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Veronika Ryvolová
Kontaktní osoba : Veronika Ryvolová
Telefon : 739 771 750
E-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

1. Vymezení předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky je denní dodávka ČERSTVÉHO pečiva dle telefonické objednávky pro mateřskou školu Čínská, Čínská 33, Praha 6
Cenová nabídka bude obsahovat:
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks tukového rohlíku
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks makovky
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 bochník slunečnicového chleba
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 bochník obyčejného chleba

2. Kritéria a způsob hodnocení nabídek
Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková cena
Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu školy v zalepené obálce „ Výzva VŘ 65/2014 “  do 19. 11. 2014.
Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.
Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.
Termín realizace zakázky:  od prosince 2014.
Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu po dodávce zboží
3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
- Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).
- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.
- Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH a dopravy.
- Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky.
- V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou
- Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.
Bližší informace podá Michaela Šimáňová – hospodářka školy.
4. Závěrečná ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.
Zadavatel předložené nabídky nevrací.
Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

V Praze dne 11. 11. 2014 Veronika Ryvolová
ředitelka školy