objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

PLATBA STRAVNÉHO

Stravné je možno hradit složenkou nebo převodem z účtu na číslo účtu školy 4631061/0100. Složenky jsou k dispozici u paní provozní. Na stejném místě naleznete i seznamy dětí s částkou pro zaplacení a jako variabilní symbol používejte osobní číslo dítěte pro správnou identifikaci vaší platby.

Stravné se hradí dopředu a je splatné do 25. dne předchozího měsíce. Částka uvedená na složence (seznamu plateb) je platbou na následující měsíc. Z uvedeného vyplývá, že v měsíci září proběhnou 2 platby - jedna na začátku měsíce (platba na září) a druhá na konci měsíce (platba na říjen).

Veškeré přeplatky za odhlášené obědy jsou automaticky odečteny při výpočtu následující platby, takže částka je o ně snížena. Veškeré nedoplatky z předchozího měsíce jsou automaticky přičteny, takže částka je o ně zvýšena.

Veškeré přeplatky na konci školního roku budou vyúčtovány v měsíci září. U dětí, které končí a odcházejí do školy bude přeplatek vrácen v měsíci červenci. U dětí, které pokračují v docházce bude přeplatek odečten při výpočtu platby na září nového školního roku. 

Odhlašování obědů je nutno provést vždy 1 den předem, v případě náhlé nemoci do 8:00 příslušného dne. Odpolední svačiny se odhlašují při příchodu do MŠ u třídní učitelky.

NEDODRŽENÍ DOBY SPLATNOSTI STRAVNÉHO JE POVAŽOVÁNO ZA HRUBÉ PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU A MŮŽE BÝT DŮVODEM K VYLOUČENÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLNÍ DOCHÁZKY. (NETÝKÁ SE POVINNĚ SE VZDĚLÁVAJÍCÍCH DĚTÍ)VEŠKERÉ DOTAZY OHLEDNĚ STRAVOVÁNÍ SMĚŘUJTE NA HOSPODÁŘKU ŠKOLY - TEL: 770 127 427, E-MAIL: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .