objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

GDPR - dokumenty

Vážení rodiče, 
níže naleznete dokumenty, které se vztahují k GDPR. Klikněte na odkaz pro zobrazení či stažení dokumentu.

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s povinností zajistit pro děti testy na COVID-19

ve smyslu čl. 12-14 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) ve spojení s § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

S ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 se na Mateřskou školu Čínská, Čínská 1950/33, Dejvice, 160 00 Praha 6, vztahuje povinnost zajistit pro děti kterým není jiným mimořádným opatřením nebo krizovým opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání, a kteří mají být ve škole osobě přítomni, možnost testování na COVID-19. Škola je povinna zajistit dětem testy určené pro sebetestování, příp. testy povolené Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, nebo přijmout potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru COVID-19 nebo RT-PCR testu na přítomnost COVID-19, pokud dítě podstoupilo testování jiným způsobem.

Zpracování osobních údajů, ke kterému v této souvislosti dochází, provádí z pozice správce Mateřská škola Čínská, se sídlem Čínská 1950/33, Dejvice, 160 00 Praha 6, tel.: +420 775 446 352, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , ID DS: uikkqbs (dále jen „Správce“).

Další informace o zpracování osobních údajů poskytne pověřenec pro ochranu osobních údajů. Tuto funkci vykonává pro správce společnost PMAdvisory s.r.o., IČ: 02322021, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , +420 770 606 082, na kterou je možné se obrátit s dotazy.

Účely zpracovaní, pro které jsou osobní údaje určeny, právní základ pro zpracování osobních údajů

Účelem zpracování je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají osobní přítomnosti ve škole. Toto opatření má předcházet dalšímu šíření onemocnění COVID-19.

Právním základem je dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti, které má oporu zejména v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 561/2004 Sb., školském zákoně, ve znění pozdějších předpisů a v Mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN.[1]

Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví je při testování zpracovávána zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu dle čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR.

Kategorie zpracovávaných údajů a zdroje údajů

Identifikační údaje (jméno a příjmení), datum (případně i čas) provedení testu, výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19, důvod výjimky z testování (např. prodělání onemocnění COVID-19 nebo podrobení se očkování proti COVID-19).

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, automatizované zpracování

Osobní údaje mohou být předány orgánům ochrany veřejného zdraví za účelem poskytnutí seznamu dětí, které byly ve škole v kontaktu s jiným dítětem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu nebo pozitivní výsledek POC antigenního testu a má příznaky onemocnění COVID-19 (čl. VII Mimořádného opatření MZDR). Osobní údaje mohou být předány orgánům ochrany veřejného zdraví také za účelem případné kontroly plnění uloženého opatření.

Osobní údaje mohou být předány smluvním zpracovatelům (např. auditní činnost, správa IT, právní poradenství). Pokud je smluvní partner v pozici zpracovatele, jsou splněny všechny povinnosti vyplývající z čl. 28 GDPR.

Správce neprovádí v této souvislosti automatizované individuální rozhodování ani profilování. Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Způsob, jak budou osobní údaje zpracovávány, způsob jejich ochrany a doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Osobní údaje budou zpracovávány v listinném nebo v elektronickém formátu prostřednictvím určených zaměstnanců Správce.

Správce osobních údajů přijal vhodná technická a organizační opatření́, aby zajistil náležitou ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, neoprávněným zveřejněním nebo jinými formami nezákonného zpracování.

Doba uložení je nejméně do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování dětí a rovněž k umožnění nezbytné kontroly zpracování nároků, které mohou v důsledku testování vzniknout, přičemž maximální doba uchování osobních údajů a evidence provedených testů bude 3 roky od doby jejich pořízení.

Práva dítěte jako subjektu údajů

V souladu s GDPR má dítě, příp. jeho zákonný zástupce, právo požadovat od Správce:

  • přístup k osobním údajům;
  • opravu a výmaz osobních údajů;
  • omezení zpracování a;
  • přenositelnost údajů;
  • případně právo vznést proti zpracování námitku.

Dále má dítě, příp. jeho zákonný zástupce, právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Kontaktním místem pro uplatnění těchto práv je v první řadě pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Povinnost dle Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021

Je povinností dítěte, které má být ve škole osobně přítomno, naplnit podmínky osobní přítomnosti dle čl. I, příp. čl. II Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN a za účelem ověření jejich naplnění poskytnout požadované osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů je dle výše uvedených informací zákonným požadavkem a souvisí s plněním povinností správce dle právních předpisů.[1] Dostupné zde: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1k%C5%AF-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf