MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

Aktuality

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

VZHLEDEM KE KORONAVIROVÉ SITUACI A KE SKUTEČNOSTI, ŽE JSME BYLI NUCENI ZRUŠIT VŠECHNY AKCE, JSME SE ROZHODLI USPOŘÁDAT ALESPOŇ KOMORNÍ ROZLOUČENÍ S BUDOUCÍMI PŘEDŠKOLÁKY, KTERÉ JSME PRO VÁS NAFOTILI. KDO Z RODIČŮ BUDOUCÍCH PŘEDŠKOLÁKŮ MÁ ZÁJEM, PŘINESTE SI PODEPSANÝ FLASH DISK A MY VÁM FOTA PŘEHRAJEME.

AKTIVNÍ MĚSTO

Městská část Praha 6 nabízí mimořádně v letošním roce příspěvek 600,- Kč na letní pobytové a příměstské tábory vašich dětí.
Naše mateřská škola je do programu Aktivní město zapojena, proto neváhejte a požádejte si o příspěvek.

Škola pořádá 2 městské tábory (Z pohádky do pohádky, Hrnečku vař) . 

Tábor Tvořílek pořádá lektorka Karolína Zborníková, takže ho nenaleznete pod MŠ Čínská, ale pod Tvořílek.


Žádost o příspěvek můžete provést jednoduše on-line na www.aktivnimesto.cz.
v období 18. 6. 2020 do 23.8. 2020 nebo do vyčerpání alokované částky.


VYZVEDNUTÍ VĚCÍ DĚTÍ Z MŠ

Vážení rodiče,
pokud do mateřské školy vaše dítě již v tomto školním roce nenastoupí a chcete si vyzvednout osobní věci, konzultujte tuto skutečnost s námi telefonicky na telefonních číslech pro budovu A i B dle toho, kterou budovu vaše dítě navštěvuje.
Paní učitelky vám věci připraví k vyzvednutí.


INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ: (děti odcházející po prázdninách do základní školy)

Do konce června odevzdejte do školky OMLUVNÝ LIST, který musí být vyplněn do 13.3. 2020. Od tohoto dne byla MŠ uzavřena.
Od 24.5. 2020 není třeba omluvný list vyplňovat vzhledem k tomu, že v současné době není docházka dětí do školek a škol povinná. Dále si vyzvedněte pracovní listy vašeho dítěte a osobní věci  - rovněž po telefonické domluvě.
Děkujeme za spolupráci

PRODLOUŽENÍ PROVOZU MŠ - PRÁZDNINY

MILÍ RODIČE,
PRODLOUŽENÍ BĚŽNÉHO PROVOZU NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY DO 10. 7. 2020  V SOUČASNÉ DOBĚ PLATÍ.
V PŘÍPADĚ ZHORŠENÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE V PRAZE, ČI V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLCE A NÁSLEDNÝCH HYGIENICKÝCH NAŘÍZENÍ OHLEDNĚ ÚPRAVY DOBY PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY,
VÁS BUDEME NEPRODLENĚ INFORMOVAT.

KRESLÍCÍ VÝZVA ČÍSLO 5

Milé děti, milí rodiče,
vyhlašujeme poslední výzvu číslo 5, která má téma "NA CO NEBO KOHO SE NEJVÍC TĚŠÍM DO ŠKOLKY".

Prosíme děti o malování obrázků a následné pověšení od pátku 15. 5. 2020, 15 hodin na plot naší školky.
Na plotě můžete i nadále zanechávat vzkazy pro paní učitelky a své kamarády.

Děkujeme za spolupráci.DŮLEŽITÉ INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ČÍNSKÁ
ČÍNSKÁ 1950/33, PRAHA 6
K PROVOZU ŠKOLY OD 25.5. 2020 DO 30.6.2020

 

Na základě dohody se zřizovatelem a z rozhodnutí ředitelky mateřské školy se škola znovu otevře dne 25. 5. 2020.
Od 25.5. do 29.5. 2020 bude z organizačních důvodů otevřeno pouze 5 tříd (3 v budově A, 2 v budově B).
Od 1.6. do 30.6. 2020 dle aktuálních podmínek. Rozdělení dětí do tříd bude k dispozici při nástupu.

Věnujte prosím velikou pozornost následujícím informacím, které vycházejí z manuálu MŠMT pro znovuotevření mateřských škol.
Veškeré podmínky tohoto manuálu je třeba dodržet bez výjimky.


1. Provozní doba mateřské školy
je od 6:30 do 17:00. Příchod 6:30 – 8:30, odchod po obědě 12:30 – 13:00, odpoledne 15:00 – 17:00.
Upozornění: pozdější příchody nebo odchody mimo tuto dobu nebudou možné z důvodu dezinfikování prostor.

Při první návštěvě MŠ rodiče odevzdají vyplněný formulář čestného prohlášení (viz níže), ve kterém stvrdí následující informace pro školu:

  • u dítěte se neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. teplota, rýma, kašel, dušnost,
náhlá ztráta chuti a čichu, vyrážka, červené oči atd. u alergiků budeme požadovat vyjádření lékaře)
  • rodiče byli seznámeni s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, aby zvážili tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách

– bez podepsaného čestného prohlášení nebudou děti do MŠ přijaty. Dále rodiče podepíší seznámení s dodatkem školního řádu.


2. Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do mateřské školy a ze školy je třeba dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí dýchacích cest a dodržení odstupů 2 m.


3. Pohyb před mateřskou školou a vstup do mateřské školy

V žádném případě nesmí dojít ke shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.

Rodiče budou do mateřské školy vstupovat se zakrytými dýchacími cestami tak, aby v každé šatně byli maximálně 3 doprovázející osoby a 3 děti.
Organizaci vstupu osob bude zajišťovat provozní zaměstnanec. Po vstupu do školy použijí rodiče i děti dezinfekční prostředek na ruce, který je tomu účelu připraven.


4.V budově mateřské školy

Doprovázející osoba se v budově mateřské školy pohybuje pouze v šatně a vždy v roušce. Dodržuje odstup 2 m od ostatních osob. Přístup do ostatních prostor školy je rodičům zakázán.

Před vstupem do šatny osoba vykonávající službu (asistentka, provozní zaměstnanec) posoudí ve spolupráci s rodičem momentální zdravotní stav dítěte,
přeměří dítěti teplotu bezkontaktním teploměrem a údaj zapíše do příslušní tabulky. Pokud bude mít dítě příznaky respiračního onemocnění – kašel, rýma nebo
teplotu 37 °C a více, nebude do školy přijato. (Následně budeme u těchto dětí vyžadovat posouzení lékaře, zda dítě může zpět do kolektivu).

Velmi důrazně žádáme rodiče, aby i při podezření na respirační onemocnění dítěte (např. i když se vám zdá, že dítě začíná kašlat, má rýmu apod.) dítě do MŠ nedávali.
Eliminujeme tak situace, kdy budeme nuceni všichni mít nasazenou roušku až do doby, kdy bude indisponované dítě z MŠ vyzvednuto.

Doprovázející rodiče zajistí převlečení dítěte do oblečení, které je určené pouze do třídy.  Vrchní vrstva oblečení, ve které dítě přišlo musí být svlečena a rodič si ji ihned odnese s sebou.
Oblečení na zahradu umístí rodič na poličku – prosíme přizpůsobit aktuálnímu počasí. V tomto oblečení bude dítě odcházet domů.
Na poličku rovněž umístí v uzavíratelném igelitovém sáčku 2 kusy roušek pro případ ohrožení nákazou, která by se objevila při pobytu dítěte v MŠ.
Nenechávejte v šatně přebytečné věci.

Do odvolání je zakázáno přinášet z domova jakékoli hračky, knížky a jiné předměty.

Pokud bude mít dítě při cestě do školy ústní roušku, rodiče ji dítěti sundají při příchodu do MŠ a ihned odnesou.

Následně doprovázející osoba předá dítě službě (asistentka, provozní zaměstnanec), která ho odvede do třídy.

Při vyzvedávání dítěte z budovy mateřské školy rodič ve vestibulu požádá službu o přivedení dítěte.
Při vyzvedávání ze zahrady mateřské školy bude služba přítomna u vrat budovy B a dítě rodiči ze zahrady přivede.


5. Pobyt venku

Pro pobyt venku se bude využívat pouze areál MŠ.


6. Stravování

Školní jídelna bude v provozu. Před podáváním jídel budou stoly dezinfikovány, děti si řádně umyjí a vydezinfikují ruce.
Při stolování se děti nebudou samy obsluhovat. Jídlo i nádobí budou rozdávat provozní zaměstnanci kuchyně a asistentky.

 

7. Ochranné pomůcky

Zaměstnanci školy budou vybaveni štíty, respirátory nebo rouškami a gumovými rukavicemi. Nemají však povinnost je používat.

Děti při pobytu v MŠ roušky mít nemusí. (Výjimku tvoří náhlý výskyt onemocnění v průběhu dne)

 

8. Při podezření na možné příznaky COVID-19

Žádná osoba s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel,
náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do mateřské školy vstoupit.

Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do předem připravené samostatné místnosti a
bude kontaktován zákonný zástupce, aby si dítě neprodleně vyzvedl. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.
Ostatní děti budou v jiné místnosti případně venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek
a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky,
dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance.

 

 

9. Dezinfekce

Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor virucidními přípravky.
Při každodenním úklidu bude věnována zvýšená pozornost dezinfekci ploch – stolů, židlí a ostatních povrchů.  
Sociální zařízení budou vybavena dezinfekčním mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 
Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně dvakrát denně. Bude prováděno důkladné čištění a pravidelné větrání všech místností školy.
Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (vypínače, kliky, vodovodní baterie).

Rodiče berou na vědomí, že v mateřské škole bude docházet ke zvýšené dezinfekci prostor, povrchů, ale i rukou dětí, proto zvažte,
zda děti s atopickým ekzémem či alergickými potížemi je vhodné do MŠ dávat.

Zaměstnanci, děti i jejich zákonní zástupci jsou povinni řídit se aktuálními, obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy
a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánů veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem Covid 19.


10. Ostatní informace

Vzdělávací program bude přizpůsoben krizové situaci.

Z hygienických důvodů se nebudou konat žádné naplánované měsíční akce a kroužky na škole.
Nebude ani zahradní slavnost a závěrečné ohně.  Rozloučení s předškoláky zorganizujeme v rámci tříd v MŠ.

Děti, které nebudou chodit ve výše uvedeném termínu do MŠ, nebudou platit školné.

V případě nemožnosti zachování provozu z důvodu chybějícího personálu může ředitelka školy provoz mateřské školy zkrátit.
Tuto skutečnost dá zavčas na vědomí rodičům.

Všechna případná další opatření budou v souladu s metodikou MŠMT a doporučeními hygieniků.

 

V Praze dne 13. května 2020                                                                      Veronika Ryvolová, ředitelka školy


ODMĚNA PRO VÁS OD BABIČEK A DĚDEČKŮ

Milé děti,

v době koronaviru zůstali některé babičky a dědečkové sami doma, aby se od ostatních lidí nenakazili. Proto se naše školka zapojila do projektu POHÁDKA PRO RADOST, který vyhlásila spolupracující organizace Mezi námi o.p.s. Cílem projektu bylo potěšit seniory v této těžké době. Vaším úkolem bylo namalovat hezký obrázek pro radost a spolu s rodiči ho nahrát na stránky organizace. Tam obrázek vytiskli a odnesli babičkám a dědečkům do jejich domovů pro potěšení. Za odměnu vám babičky a dědečkové posílají pohádky.
Děkujeme, ze jste se do výzvy zapojili.

Hezky se zachumlejte do peřinky, pohádka právě začíná.❤️

 

Vaše paní učitelky

 

https://www.mezi-nami.cz/videopohadky

ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Milí rodiče,
děkujeme za zaslání vyplněných dotazníků ohledně zájmu o docházku dětí do školky od 25.5. 2020. V tuto chvíli připravujeme školu na znovuotevření, do konce týdne budou na webu MŠ vyvěšeny podmínky, za kterých budou děti do školky docházet. Současně vám i informace přepošleme na email spolu s novým čestným prohlášením, které budete při nástupu dětí odevzdávat. Všechny děti, u kterých rodiče projevili o docházku zájem mohou v případě splnění podmínek nastoupit.
S ohledem na organizaci provozu školy bude pro všechny přihlášené děti  otevřeno na 1. týden (25.5. - 29.5.)  5 tříd. V budově A 3 třídy, v budově B 2 třídy.
Přejeme všem pohodový den 
Veronika Ryvolová a kolektiv zaměstnanců MŠ čínská

4. KRESLÍCÍ VÝZVA

Milé děti, milí rodiče,

máme tu výzvu číslo 4, která bude věnována všem našim úžasným maminkám.
Blíží se totiž SVÁTEK MATEK.
Prosíme děti o malování maminek nebo srdíček a kytiček pro maminky a následné pověšení od středy 6.5.2020 na plot naší školky.
Na plotě můžete i nadále zanechávat vzkazy pro paní učitelky a své kamarády.

Děkujeme za spolupráci.

3. KRESLÍCÍ VÝZVA

Milé děti, milí rodiče,

máme tu další výzvu, v pořadí již 3. a tentokrát ČARODĚJNICKOU!
Prosíme děti o ztvárnění čarodějnice a následné pověšení od středy 29.4.2020 na plot naší školky.
Na plotě můžete i nadále zanechávat vzkazy pro paní učitelky a své kamarády.

Děkujeme za spolupráci.

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

Vážení rodiče,

pro Vaši informaci vkládáme odkaz na stránky Ministerstva práce a sociálních věcí.

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne


Pro Vaše potřeby máte níže ke stažení dokument ošetřovné – OČR.
Formulář si stáhněte, v části A doplňte jméno, příjmení a RČ dítěte a dále vyplňte část B. Formulář pošlete s požadovaným datem vystavení na email:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , ve formátu WORD nebo PDF.
Po elektronickém podepsání zašlu zpět na Vaši emailovou adresu.
V případě, že nemáte možnost si formulář z webových stránek stáhnout, nebo potřebujete s čímkoliv pomoci, budu Vám k dispozici na telefonním čísle 775 446 352.

STAHUJTE ZDE


Pro čerpání ošetřovného na dítě OSVČ vkládáme pro Vaši informaci odkaz:


https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/o-_osetrovne_-pro-osvc-bude-mozne-zadat-od-1--dubna--a-to-pres-zivnostenske-urady--253699/

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

 

Níže je k dispozici dokument, po stažení odešlete na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript k elektronickému podpisu paní ředitelky.

Potvrzení o přerušní provozu MŠ pro OSVČDěkuji všem za spolupráci a přeji co možná nejklidnější dny Veronika Ryvolová

 

Platba školného za měsíc květen

Milí rodiče,
chápu finanční situaci rodin v této těžké době, a proto přistupuji k tomuto kroku:
na měsíc květen 2020 neposílejte platbu za školné, platbou za duben máte květnovou úhradu v případě návratu zpět do mateřské školy zajištěnou.
V tuto chvíli opravdu netušíme, kdy se budeme moci a za jakých podmínek vrátit zpět do školky, proto prosím sledujte náš web a Váš email, kam Vám budu vkládat/posílat aktuální informace.

Přeji Vám všem klidné dny a co nejpevnější zdraví, pozdravujte Vaše-naše dětičky

Veronika Ryvolová, ředitelka školy

Vrácení plateb za odpolední zájmové kroužky

Milí rodiče,
v souvislosti s výskytem koronaviru a s ohledem na vyjádření MŠMT, se do konce školního roku nebudou konat odpolední zájmové kroužky.
V nejbližších dnech se s Vámi osobně spojí lektoři jednotlivých kroužků a domluví se na způsobu vrácení nebo kompenzace za platby.
Děkujeme za spolupráci.

 

2. KRESLÍCÍ VÝZVA

Milí rodiče, milé děti,

děkujeme za zapojení do kreslící výzvy s tématem Velikonoc.
Naše školka byla v této těžké době díky obrázkům dětí v celém okolí nejveselejší.

A aby nás optimismus neopouštěl dál, vyhlašujeme další, již v pořadí 2.výzvu s názvem:
"JAK SI PŘEDSTAVUJI JARO"

Požádejte děti o nakreslení obrázku s JARNÍ tématikou a do příštího úterý (21.4.2020) obrázek kolíčkem
(jsou v igelitovém sáčku na zídce u popelnic mateřské školky) připevněte na plot naší školky – kamkoliv.

Děkujeme za spolupráci.

 

ROZZÁŘENÁ ŠKOLKA - VÝZVA VYSLYŠENA

DĚKUJEME VŠEM DĚTEM, KTERÉ NAMALOVALY OBRÁZEK.
DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ SVÉ DĚTI PODPOŘILI V ZAPOJENÍ DO KRESLÍCÍ VÝZVY.POMOZTE NÁM ROZZÁŘIT ŠKOLKU

Milí rodiče,
jelikož se blíží Velikonoce a my je nemůžeme společně s dětmi prožít,
připravili jsme pro Vás a Vaše děti výzvu:
POMOZTE NÁM ROZZÁŘIT ŠKOLKU

O co se jedná?
Požádejte děti o nakreslení obrázku s velikonoční tématikou a do čtvrtka
obrázek kolíčkem (vezměte si s sebou, prosím) připevněte na plot naší školky - kamkoliv.

Děkujeme za spolupráci, vaše paní učitelky

P. S. čekejte další kreslící výzvy

Více článků...