MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

Zápis

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PŘIJATÉ DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19 DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ČÍNSKÁ POD REGISTRAČNÍMI ČÍSLY:


100 - INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

99 - INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

71

29

61

64

63

4

85

86

98

25

67

33

101

90

22

38

19

80

12

54

20

3

75

7

70

28

74

23

30

76

83

27

94

103

42

78

17

46

59

13

93

60

58

104

24

10

36

49

65

32

2


Upozornění pro rodiče:
Definitivní přijetí dítěte do mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 10.5.2018 od 13 do 17 hodin. Ředitelka mateřské školy vydá zákonným zástupcům potvrzení z elektronického systému ÚMČ Prahy 6.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019

Mateřská škola Čínská

Čínská 1950/33, Praha 6, 160 00, IČ : 709 206 13

775 446 352, 739 771 750, 775 446 354, 770 127 427

www.mscinska.cz email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Ředitelka Mateřské školy Čínská (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odstavce 5 školského zákona.

Školským obvodem je pro všechny mateřské školy městské části Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 6 jsou „spádové“. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.

Do mateřské školy Čínská,  zřízené Městskou částí Praha 6 se podle ŠZ přednostně přijímají na volná místa děti s povinnou předškolní docházkou a děti narozené před  31.8.2014.


Počet volných míst pro školní rok 2018/19 : 51

 

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

 

1. trvalý pobyt dítěte

na území MČ Praha 6 přihlášené k TP                                                                 50 bodů

na území jiné MČ nebo obce                                                                                   1 bod

 

2. věk dítěte dle narození v období

před 01.09.2013                                                                                   30 bodů

od 01.09.2013 do 31.08.2014                                                                              10 bodů

od 01.09.2014 do 31.08.2015                                                                                  5 bodů

od 01.09.2015                                                                                   1 bod

 

3. individuální situace dítěte

MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 1.9.2018                       1 bod

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel/ka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště a možností mateřské školy.

 

Formuláře  k přijímacímu řízení budou k dispozici na webu příslušné mateřské školy a rovněž na portálu   www.jakdoskolky.cz, nebo je v listinné podobě obdrží zákonný zástupce na ÚMČ Praha 6.

Odevzdání vyplněných originálů formulářů s podpisy obou zákonných zástupců je stanoveno na 2. 5. 2018
v době od 13 do 17  hodin .

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Pokud by bylo dítě přijato do více MŠ, žadatel se rozhodne, do které MŠ odevzdá zápisový lístek. Odevzdání zápisového lístku do zvolené MŠ je stanoveno na 10. 5. 2018 v době od 13 do 17 hodin, a je konečným rozhodnutím žadatele. Současně s tím žadatel vyplní u vedení mateřské školy formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.

Oznámení o individuálním vzdělávání je povinen zákonný zástupce učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

 

V Praze dne 11. 3. 2018                                                  Razítko a podpis ředitele školy……………………….…..

Zápis do mateřské školy Čínská - postup

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19 SE KONÁ
DNE 2.5.2018 V DOBĚ OD 13 DO 17 HODIN.


POSTUP:

Žadatel (zákonný zástupce) si dokumenty potřebné k zápisu stáhne z webu MŠ v sekci DOKUMENTY podsekci KE STAŽENÍ nebo si je vyzvedne v tištěné podobě na OŠKS UMČ Praha 6.  Dne 2.5.2018 v době od 13:00 do 17:00 hodin probíhá odevzdání řádně vyplněných dokumentů (Žádost o přijetí, Dodatek k žádosti o přijetí a Evidenční list), rodič předloží potvrzení o trvalém pobytu dítěte (platný OP rodiče nebo výpis z evidence obyvatel) a rodný list dítěte.
Žádáme rodiče, aby k zápisu nechodili s dítětem - jedná se o úřední akt.

Zákonný zástupce při odevzdávání dokumentů v mateřské škole obdrží zápisový lístek, který v případě přijetí dítěte odevzdá vedení školy ve zvolené mateřské škole dne 10. 5.2018 v době od 13 do 17 hodin.

Pokud nebude zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem dítěte do zvolené mateřské školy v daném termínu, bude místo postoupeno dalšímu zájemci.

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace a pokyny pro rodiče
  • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona)
  • Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 6 je celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 6 jsou „spádové“, dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.
  • Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost), evidenční list, předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte, případně občanský průkaz dítěte.
  • Ředitel mateřské školy je povinen žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
  • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
  • Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitel/ředitelka mateřské školy v kritériích.
  • Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webových stránkách MŠ apod.
Pokyny pro rodiče
Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře (žádost a evidenční list ) stažením na webu příslušné mateřské školy. Měsíc před zápisem budou k dispozici ke stažení na portálu www.jakdoskolky.cz, případně v listinné podobě na ÚMČ Praha 6 (vstupní hala nebo odbor školství, kultury a sportu).


Dokumenty řádně vyplněné a podepsané, včetně originálu (ověřené kopie) lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce do zvolené(-ných) mateřské(-ých) školy(škol) ve stanoveném termínu zápisu,  tj. 02.05. 2018, čas pro odevzdání stanoví ředitel MŠ. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení

V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží :
  • potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem v dané mateřské škole včetně informace o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům rozhodnutí
  • zápisový lístek,

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly na webu a na vývěsce MŠ dne 09. 05. 2018 od 12.00 hodin.
Zákonní zástupci přijatých dětí odevzdají  dne 10. 5. 2018 v době od 13.00 do 17.00 hodin do zvolené mateřské školy zápisový lístek, u vedení školy vyplní zpětvzetí žádostí pro další mateřské školy, kde o přijetí rovněž žádali, současně vyplní Usnesení o zastavení řízení z důvodu zpětvzetí přihlášky do mateřské školy dle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu.
Pokud zápisový lístek nebude odevzdán do MŠ v daném termínu (žadatel je přijat do jiné MŠ, ztrácí o přijetí zájem apod.), bude takto uvolněné místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.
Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 25. 05. 2018, do 01.06. 2018 bude zákonným zástupcům nepřijatých dětí odesláno rozhodnutí o nepřijetí.