objevujeme svět kolem nás i o prázdninách

MŠ Čínská

Get Adobe Flash player

Reportáže

NÁVŠTĚVA V ZŠ EMY DESTINNOVÉ

Dne 9.2.2012 jsme navšívili s našimi předškoláčky základní školu Emy Destinnové. Byli jsme vlídně přijati paní učitelkou z 1.A. Děti byly rozděleny do třech tříd - 1.A, 1.B, 1.C. Naší snahou bylo rozdělit děti tak, aby se setkaly s kamarády, se kterými v naší MŠ chodily do stejné třídy. Výuka ve všech třídách probíhala v klidné atmosféře, paní učitelky zapojovaly i naše děti do vyučování. Nebyl změněn rozvrh, a tak jsme shlédli shodně hodinu prvouky s tématem LIDSKÉ TĚLO. V 1.A měly děti možnost vyzkoušet si práci na interaktivní tabuli. Na rozloučenou děti obdržely dárečky vyrobené žáky základní školy. Všem našim dětem se ve škole moc líbilo a už se těší, až budou školáky.

NÁVŠTĚVA V ZŠ BÍLÁ

Dne 10.1.2012 jsme s našimi předškoláky navštívili ZŠ BÍLÁ. Rozdělili jsme se do tří menších skupin a ve třídách 1.A, 1.B a 2.A jsme shlédli ukázkovou hodinu. Skupina dětí, která šla do 2.A byla v hlavní budově uvítána zástupcem školy pro první stupeň ZŠ panem Molčíkem. Paní učitelky připravily pro děti hodinu výuky, ve které se v krátkých blocích vystřídalo psaní, čtení, matematika a práce v komunikačním kruhu. Naše děti se do výuky zapojily podle individuálních schopností rozhovorem, kresbou nebo psaním písmen na tabuli. Na závěr návštěvy si všechny děti na rozloučenou zazpívaly.

VÁNOČNÍ NADÍLKA

Dne 19.12.2011 proběla ve všech třídách  vánoční nadílka. Děti ve svátečně vyzdobených třídách prožívaly od rána vánoční atmosféru, poslouchaly koledy, seznámily se s vůní Františků, pouštěly se skořápkové lodičky. Po svačině, na znamení zvonečků šly děti k vánočním stromečkům, kde pro ně byla přichystána vánoční nadílka. Kromě hraček do tříd našly děti pod stromečkem i osobní dárečky, které si mohly odnést domů.

DĚTI SENIORŮM

Dne 13.12.2011 navštívilo 13 dětí ze třídy Medvědů Dům s pečovatelskou službou ve Šlejnické ulici a pod vedením paní učitelky Kedroňové se představily s pásmem písniček a básniček nazvaným "Vítáme vánoce". Setkání mělo úžasnou vánoční atmosféru a vystoupení dětí mělo velký úspěch. Nejprve bylo nutné nainstalovat varhany a senioři krátké pauzy inhned využili ke kontaktu s dětmi a navázali s nimi individuální rozhovory. Pak se již začalo zpívat a hrát. Děti se během vystoupení samy doprovázely na rytmické hudební nástroje. Na závěr byly zařazeny nejznámější koledy a senioři si mohli zazpívat společně s dětmi. Po vystoupení rozdaly děti seniorům vánoční přáníčka a drobné dárky na jejichž výrobě se podílely hočičky a kluci ze všech tříd naší školy. Babičky z výtvarného kroužku upekly dětem peníčky. Další odměnou byly sladkosti a jedna z klientek dokonce zakoupila 3 knihy pohádek, které dětem předala s poděkováním za krásné vystoupení.

TRADIČNÍ DÍLNY S BESÍDKAMI

V úterý 13. prosince proběhly na všech třídách vánoční dílny s besídkami. Děti se nemohly dočkat, až svým rodičům a prarodičům předvedou pásma básní a písní, které se pod vedením svých učitelek naučily. Vystoupení se ve všech třídách dětem velmi povedlo a rodiče je odměňovali potleskem. Po vystoupení si rodiče s dětmi vyrobili různé vánoční dekorační předměty dle námětů učitelek v jednotlivých třídách.