MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

Školné

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ŠKOLNÉ

Pro školní rok 2016/2017 bylo stanoveno školné 570,- Kč.

Cena školného vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., je stanoveno dle výpočtu z neinvestičních dotací v roce 2015.

Rodiče jsou povinni hradit školné včas. Opakované neuhrazení školného je považováno za hrubé porušení Školního řádu a dítěti může být ukončena docházka do MŠ.

Školné je nutno uhradit buď složenkou nebo převodem na bankovní účet školy číslo 4631061/0100 do 15.dne příslušného měsíce. Pro platbu školného prosím používejte variabilní symbol, který je 9+osobní číslo dítěte, které bylo vašemu dítěti přiděleno na celou dobu docházky do mateřské školy. Seznam osobních čísel dětí je k dispozici u stolku v chodbě před šatnami v budově A a na stolku ve vestibulu budovy B.

Děti předškolní jsou od platby školného osvobozeny (týká se dětí narozených v období od 1.9.2010 do 31.8.2011).