MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

DŮLEŽITÉ INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ČÍNSKÁ
ČÍNSKÁ 1950/33, PRAHA 6
K PROVOZU ŠKOLY OD 25.5. 2020 DO 30.6.2020

 

Na základě dohody se zřizovatelem a z rozhodnutí ředitelky mateřské školy se škola znovu otevře dne 25. 5. 2020.
Od 25.5. do 29.5. 2020 bude z organizačních důvodů otevřeno pouze 5 tříd (3 v budově A, 2 v budově B).
Od 1.6. do 30.6. 2020 dle aktuálních podmínek. Rozdělení dětí do tříd bude k dispozici při nástupu.

Věnujte prosím velikou pozornost následujícím informacím, které vycházejí z manuálu MŠMT pro znovuotevření mateřských škol.
Veškeré podmínky tohoto manuálu je třeba dodržet bez výjimky.


1. Provozní doba mateřské školy
je od 6:30 do 17:00. Příchod 6:30 – 8:30, odchod po obědě 12:30 – 13:00, odpoledne 15:00 – 17:00.
Upozornění: pozdější příchody nebo odchody mimo tuto dobu nebudou možné z důvodu dezinfikování prostor.

Při první návštěvě MŠ rodiče odevzdají vyplněný formulář čestného prohlášení (viz níže), ve kterém stvrdí následující informace pro školu:

  • u dítěte se neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. teplota, rýma, kašel, dušnost,
náhlá ztráta chuti a čichu, vyrážka, červené oči atd. u alergiků budeme požadovat vyjádření lékaře)
  • rodiče byli seznámeni s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, aby zvážili tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách

– bez podepsaného čestného prohlášení nebudou děti do MŠ přijaty. Dále rodiče podepíší seznámení s dodatkem školního řádu.


2. Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do mateřské školy a ze školy je třeba dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí dýchacích cest a dodržení odstupů 2 m.


3. Pohyb před mateřskou školou a vstup do mateřské školy

V žádném případě nesmí dojít ke shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.

Rodiče budou do mateřské školy vstupovat se zakrytými dýchacími cestami tak, aby v každé šatně byli maximálně 3 doprovázející osoby a 3 děti.
Organizaci vstupu osob bude zajišťovat provozní zaměstnanec. Po vstupu do školy použijí rodiče i děti dezinfekční prostředek na ruce, který je tomu účelu připraven.


4.V budově mateřské školy

Doprovázející osoba se v budově mateřské školy pohybuje pouze v šatně a vždy v roušce. Dodržuje odstup 2 m od ostatních osob. Přístup do ostatních prostor školy je rodičům zakázán.

Před vstupem do šatny osoba vykonávající službu (asistentka, provozní zaměstnanec) posoudí ve spolupráci s rodičem momentální zdravotní stav dítěte,
přeměří dítěti teplotu bezkontaktním teploměrem a údaj zapíše do příslušní tabulky. Pokud bude mít dítě příznaky respiračního onemocnění – kašel, rýma nebo
teplotu 37 °C a více, nebude do školy přijato. (Následně budeme u těchto dětí vyžadovat posouzení lékaře, zda dítě může zpět do kolektivu).

Velmi důrazně žádáme rodiče, aby i při podezření na respirační onemocnění dítěte (např. i když se vám zdá, že dítě začíná kašlat, má rýmu apod.) dítě do MŠ nedávali.
Eliminujeme tak situace, kdy budeme nuceni všichni mít nasazenou roušku až do doby, kdy bude indisponované dítě z MŠ vyzvednuto.

Doprovázející rodiče zajistí převlečení dítěte do oblečení, které je určené pouze do třídy.  Vrchní vrstva oblečení, ve které dítě přišlo musí být svlečena a rodič si ji ihned odnese s sebou.
Oblečení na zahradu umístí rodič na poličku – prosíme přizpůsobit aktuálnímu počasí. V tomto oblečení bude dítě odcházet domů.
Na poličku rovněž umístí v uzavíratelném igelitovém sáčku 2 kusy roušek pro případ ohrožení nákazou, která by se objevila při pobytu dítěte v MŠ.
Nenechávejte v šatně přebytečné věci.

Do odvolání je zakázáno přinášet z domova jakékoli hračky, knížky a jiné předměty.

Pokud bude mít dítě při cestě do školy ústní roušku, rodiče ji dítěti sundají při příchodu do MŠ a ihned odnesou.

Následně doprovázející osoba předá dítě službě (asistentka, provozní zaměstnanec), která ho odvede do třídy.

Při vyzvedávání dítěte z budovy mateřské školy rodič ve vestibulu požádá službu o přivedení dítěte.
Při vyzvedávání ze zahrady mateřské školy bude služba přítomna u vrat budovy B a dítě rodiči ze zahrady přivede.


5. Pobyt venku

Pro pobyt venku se bude využívat pouze areál MŠ.


6. Stravování

Školní jídelna bude v provozu. Před podáváním jídel budou stoly dezinfikovány, děti si řádně umyjí a vydezinfikují ruce.
Při stolování se děti nebudou samy obsluhovat. Jídlo i nádobí budou rozdávat provozní zaměstnanci kuchyně a asistentky.

 

7. Ochranné pomůcky

Zaměstnanci školy budou vybaveni štíty, respirátory nebo rouškami a gumovými rukavicemi. Nemají však povinnost je používat.

Děti při pobytu v MŠ roušky mít nemusí. (Výjimku tvoří náhlý výskyt onemocnění v průběhu dne)

 

8. Při podezření na možné příznaky COVID-19

Žádná osoba s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel,
náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do mateřské školy vstoupit.

Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do předem připravené samostatné místnosti a
bude kontaktován zákonný zástupce, aby si dítě neprodleně vyzvedl. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.
Ostatní děti budou v jiné místnosti případně venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek
a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky,
dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance.

 

 

9. Dezinfekce

Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor virucidními přípravky.
Při každodenním úklidu bude věnována zvýšená pozornost dezinfekci ploch – stolů, židlí a ostatních povrchů.  
Sociální zařízení budou vybavena dezinfekčním mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 
Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně dvakrát denně. Bude prováděno důkladné čištění a pravidelné větrání všech místností školy.
Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (vypínače, kliky, vodovodní baterie).

Rodiče berou na vědomí, že v mateřské škole bude docházet ke zvýšené dezinfekci prostor, povrchů, ale i rukou dětí, proto zvažte,
zda děti s atopickým ekzémem či alergickými potížemi je vhodné do MŠ dávat.

Zaměstnanci, děti i jejich zákonní zástupci jsou povinni řídit se aktuálními, obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy
a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánů veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem Covid 19.


10. Ostatní informace

Vzdělávací program bude přizpůsoben krizové situaci.

Z hygienických důvodů se nebudou konat žádné naplánované měsíční akce a kroužky na škole.
Nebude ani zahradní slavnost a závěrečné ohně.  Rozloučení s předškoláky zorganizujeme v rámci tříd v MŠ.

Děti, které nebudou chodit ve výše uvedeném termínu do MŠ, nebudou platit školné.

V případě nemožnosti zachování provozu z důvodu chybějícího personálu může ředitelka školy provoz mateřské školy zkrátit.
Tuto skutečnost dá zavčas na vědomí rodičům.

Všechna případná další opatření budou v souladu s metodikou MŠMT a doporučeními hygieniků.

 

V Praze dne 13. května 2020                                                                      Veronika Ryvolová, ředitelka školy