MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019

Mateřská škola Čínská

Čínská 1950/33, Praha 6, 160 00, IČ : 709 206 13

775 446 352, 739 771 750, 775 446 354, 770 127 427

www.mscinska.cz email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Ředitelka Mateřské školy Čínská (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odstavce 5 školského zákona.

Školským obvodem je pro všechny mateřské školy městské části Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 6 jsou „spádové“. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.

Do mateřské školy Čínská,  zřízené Městskou částí Praha 6 se podle ŠZ přednostně přijímají na volná místa děti s povinnou předškolní docházkou a děti narozené před  31.8.2014.


Počet volných míst pro školní rok 2018/19 : 51

 

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

 

1. trvalý pobyt dítěte

na území MČ Praha 6 přihlášené k TP                                                                 50 bodů

na území jiné MČ nebo obce                                                                                   1 bod

 

2. věk dítěte dle narození v období

před 01.09.2013                                                                                   30 bodů

od 01.09.2013 do 31.08.2014                                                                              10 bodů

od 01.09.2014 do 31.08.2015                                                                                  5 bodů

od 01.09.2015                                                                                   1 bod

 

3. individuální situace dítěte

MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 1.9.2018                       1 bod

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel/ka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště a možností mateřské školy.

 

Formuláře  k přijímacímu řízení budou k dispozici na webu příslušné mateřské školy a rovněž na portálu   www.jakdoskolky.cz, nebo je v listinné podobě obdrží zákonný zástupce na ÚMČ Praha 6.

Odevzdání vyplněných originálů formulářů s podpisy obou zákonných zástupců je stanoveno na 2. 5. 2018
v době od 13 do 17  hodin .

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Pokud by bylo dítě přijato do více MŠ, žadatel se rozhodne, do které MŠ odevzdá zápisový lístek. Odevzdání zápisového lístku do zvolené MŠ je stanoveno na 10. 5. 2018 v době od 13 do 17 hodin, a je konečným rozhodnutím žadatele. Současně s tím žadatel vyplní u vedení mateřské školy formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.

Oznámení o individuálním vzdělávání je povinen zákonný zástupce učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

 

V Praze dne 11. 3. 2018                                                  Razítko a podpis ředitele školy……………………….…..